Rozsah činnosti
 • Architektonická činnost (návrhy, studie)
 • Projektová činnost ve výstavbě (např. zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace pro novostavby, pro rekonstrukce a sanace objektů, pro rekonstrukce bytových jader, pro zateplování objektů, výrobní a montážní dokumentace apod.)
 • Návrhy a posouzení nosných konstrukcí, včetně statických a dynamických výpočtů
 • Návrhy založení konstrukcí spodní stavby, zakládání staveb, stabilita svahů
 • Inženýrská činnost v investiční výstavbě
 • Autorský / Technický dozor
 • Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
 • Pasport staveb
 • Sanace staveb

PIKMA, s.r.o. dále provádí
 • Znalecké posudky v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské
 • Expertní posudky v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské
 • Znaleckou a poradenskou činnost ve stavebnictví
 • Odborné statické posudky
 • Diagnostiku staveb
 • Odbornou expertízu projektové dokumentace, zaměřenou na Vady projektové dokumentace (supervize projektové dokumentace)
 • Odbornou expertízu stavebních objektů (odborné posouzení stavby, stavebně technický průzkum staveb) zaměřenou na Vady a poruchy staveb
 • Návrhy sanace a opravy stavebních konstrukcí, stavebních objektů
 • Kontrolu kvality provedených stavebních prací
 • Odborné vedení staveb (při realizaci)
 • Regenerace panelových domů


Popis činnosti - Tématicky
 • Zpracování projektové dokumentace
  • Studie stavby, ověření investičního záměru, studie proveditelnosti
  • Dokumentace pro územní řízení - DUR
  • Dokumentace pro stavební povolení - DSP
  • Dokumentace pro zadání stavby (pro výběrové řízení) - DZS
  • Dokumentace pro provedení stavby - DPS
  • Dokumentace skutečného provedení stavby
  • Dílenská výrobní a montážní dokumentace konstrukcí
  • Zpracování položkových rozpočtů staveb, výkazu výměr
  • Dokumentace demolice staveb, včetně demoličního výměru
  • Stavebně technický průzkum staveb
  • Pasport staveb
 • Stavebně technologické projekty
  • Zpracování kontrolních zkušebních plánů
  • Zpracování technických kontrolních plánů
  • Zpracování Technologických předpisů
  • Zpracování Harmonogramů výstavby (Ganttův diagram, Síťový diagram, časoprostorový graf, řízení zdrojů)
  • Zpracování zásad organizace výstavby (plány organizace výstavby - POV)
  • Technologické rozbory staveb
  • Zpracování plánů jakosti, plánů environmentu (ŽP), plánů BOZP a PO
  • Zpracování plánů údržby
 • Energetická náročnost budov
  • Dotační Program - Zelená úsporám
  • Energetický audit
  • Energetický štítek budov
  • Průkaz energetické náročnosti budov (Energetická náročnost staveb)
  • Nízkoenergetická výstavba, Pasivní výstavba
 • Inženýrská činnost, Stavební management
  • Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány, správci inženýrských sítí
  • Zajištění pravomocného rozhodnutí (rozhodnutí o umístění stavby, rozhodnutí o změně využití území, stavebního povolení, kolaudační souhlas)
  • Řízení stavebních procesů (stavební rizika)
  • Autorský dozor projektové dokumentace
  • Technický dozor stavby
  • Technické konzultace, Poradenství ve stavebnictví
  • Audit projektu, Audit stavby
  • Finanční repliky hodinek analýza stavby
  • Zpracování Finančních plánů
  • Koordinátor stavby dle z. 309/2006Sb.
  • Přejímací a připomínkové řízení staveb, bytů
  • Reklamační řízení staveb – odstraňování vad a nedodělků
 • Soudně znalecká činnost
  • Znalecká činnost v oboru stavebnictví, odvětví stavby obytné, stavby průmyslové a stavby zemědělské